Choď na obsah Choď na menu
 


ZRIEKNUTIE SA RODOVEJ ZÁŤAŽE

 

Webová stránka

http://jezuiti.sk/blog/miroslavkuklasj/2010/zrieknutie-sa-rodovej-zataze-kratky-navod/

ZRIEKNUTIE SA RODOVEJ ZÁŤAŽE (krátky návod)


Dôležitosť zrieknutia sa všetkého, čo nie je  v súlade s Bohom, je veľmi dôležité na ceste očistenia sa. Kristus vstupuje do tejto skutočnosti, aby človek mohol mať účasť na najsvätejšom dare, na tajomstve jeho lásky voči človekovi.


Boh prichádza ako Pán, Kráľ celého sveta. Prichádza ako Stvoriteľ a priateľ človeka. To je jeho milosrdenstvo. Katechizmus Katolíckej Cirkvi jasne hovorí o prikázaniach, vymenováva čo nie je dobré, čo bráni človekovi v postupe k Bohu. Hneď na začiatku nám kladie pred oči Ježišovu otázku: Učiteľ, čo mám robiť, aby som mal večný život? A Pán Ježiš mu odpovedá, aby zachovával prikázania. Mt 19, 16 - 19 Ježiš nám ponúka ochranu pre niečím, čo nie je z Boha. Vieme, že prikázania sú z Boha. Získať večnosť by malo byť túžbou každého kresťana. Ježiš nám tento návod ponúka. Cirkev si je vedomá, že Boh nám dáva v Ježišovi ten najväčší dar Boha, Boha ktorý zostupuje na zem ako dieťa, rastie, zomiera a napokon víťazí nad smrťou.


V Knihe Uzdravenie rodových koreňov od Kennetha McAlla nám autor ponúka potrebu zrieknutie sa všetkých okultných hriechov v rodine, ktoré mohli spáchať predkovia. Nahlas vyznať hriechy rodu, zlomiť démonské zaťaženie v rodinnej línii.


V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov.


V mene Ježiša Krista sa zriekam všetkého diablovho pôsobenia i okultných praktík svojich predkov a zverujem ich Ježišovi Kristovi, svojmu Pánovi a Spasiteľovi, teraz a naveky. 
[1]


Každý z nás si môže urobiť svoje zrieknutie sa za seba, ale aj za rodinu. Preto je potrebné objektívne zrieknutie sa všetkých hriechov proti desatoru. Ponúkam návod, ako to môže vyzerať. 

Zrieknutie môže vyzerať takto :


1. prikázanie : “Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, alebo dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať a ani uctievať ich!” (Ex  20, 2-5). Napísané je: “Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať  a jedine jemu budeš slúžiť” (Mt 4,10). Prvé prikázanie obsahuje prikázanie viery, nádeje a lásky.
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriechy proti Bohu, neveru, herézu, apostázu, schizmu, pochybovanie proti Bohu. Rozväzujem hriech povery, modloslužby, veštenia a mágie, vyvolávaniu duchov, čarodejníctva, liečiteľstva energiami, špiritizmu, ezoteriky. Rozväzujem hriech pokúšania Boha, svätokrádeže, svätokupectva, ateizmu, agnosticizmu, slobodomurárstva.


2. prikázanie : “Nevezmeš mena Pána, Boha tvojho nadarmo!” (Ex 20,7;Dt  5,11). “Otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať…No, ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte!” (Mt 5,33-34).
Boh je svätý a tak aj používanie jeho mena má byť na jeho chválu a slávu. Vyslovovať meno Pána v kontexte nemodlenia sa, ale iba tak, odporuje Božiemu majestátu.
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech vyslovený voči Božiemu menu, neúctu voči Božiemu menu, vyslovovanie mena Pána len tak, rúhanie sa, preklínania Božím menom, krivo prisať Božím menom.


3. prikázanie: Spomeň na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil. Šesť dní pracuj a vykonávaj svoju robotu, siedmeho dňa je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu (Ex 20,8-10). “Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu; a tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou”(Mk  2, 27-28).
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech konania prác v nedeľu, zneucteniu nedele akokoľvek, neúčasťou na nedeľnej liturgii,  nečítaním Svätého Písma, nevenovanie sa svojej rodine.


4. prikázanie : Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh (Ex 20,12). A bol im poslušný (Lk 2,51). Pán Ježiš sám pripomenul silu tohto “Božieho prikázania” (Mk 7,8-13). Apoštol učí: “Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi ” (Ef 6,1-3)
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech neúcty voči otcovi a mame, voči starším ľuďom , voči chorým. Rozväzujem hriechy proti neláske ku svojej rodine.


5. prikázanie : „Nezabiješ!” (Ex 20, 13). „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá” (Mt 5, 21-22).


V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech za úmyselnú vraždu ktorá bola vykonaná v mojej rodine. Rozväzujem hriech za potrat ktorý bol vykonaný alebo ktorý vykonal nejaký môj predok. Rozväzujem hriech eutanázie, do pomoci umierajúcemu, odísť z tohto sveta skôr ako bola vôľa Boha. Rozväzujem hriech samovraždy v mojej rodinnej línie. Rozväzujem hriech užívania drog, únosov, zmrzačenie ľudí, obchodu z ľudskými orgánmi, terorizmu, mučenia. Rozväzujem hriech viesť vojny a vyvolávať konflikty. Rozväzujem hriech voči láske a nepokoju voči iným skupinám ľudí.


6. prikázanie : „Nescudzoložíš!” (Ex 20, 14; Dt 5, 18). „Počuli ste, že bolo povedané: ,Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci” (Mt 5, 27-28).


V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech chlipnosti, nezriadenej túžbe po sexe. Rozväzujem hriech onánie (masturbácie) s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš. Rozväzujem hriech smilstva v mojej rodinnej línii. Rozväzujem hriech pornografie, pedofílie a iných nechutnosti a nezriadeností.  Rozväzujem hriech prostitúcie v mojom rode. Rozväzujem hriech znásilnenia inej osoby. Rozväzujem hriech homosexuality, lesbickej skúsenosti v mojom rode. Rozväzujem hriech cudzoložstva v mojej rodinnej línii. Rozväzujem hriech rozvodu, odluky. Rozväzujem hriech polygamie, krvismilstva, voľného zväzku,  incestu.


7. prikázanie : „Nepokradneš!” (Ex 20, 15; Dt 5, 19; Mt 19, 18).
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech krádeže a nezákonného obohatenia sa v mojej rodovej línii.
Rozväzujem hriech proti miernosti, proti nespravodlivosti, voči ne solidárnosti k iným ľuďom. Rozväzujem hriech proti dobru spáchaný mojou generáciou proti celej spoločnosti, proti chudobným a osamelým. Rozväzujem hriech proti ekonomickej činnosti a zotročovaniu národov.


8. prikázanie : „Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu!” (Ex 20, 16). „Otcom bolo povedané: ,Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘” (Mt 5, 33).
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech proti pravde v mojej rodovej línii. Rozväzujem hriech proti falošnému svedectvu a krivej prísahe. Rozväzujem hriech ohovárania, osočovania, chvastania a klamstva. Rozväzujem hriech dvojtvárnosti, pretvárky a pokrytectva.


9. prikázanie : „Nebudeš žiadostivo túžiť po dome svojho blížneho. Nebudeš túžiť po manželke svojho blížneho ani po jeho sluhovi, ani po slúžke, ani po volovi, ani po oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu” (Ex 20, 17). „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci” (Mt 5, 28).
V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech žiadostivosti v mojej rodovej línii, zlej túžby po manželke iného muža. Rozväzujem hriech žiadostivosti, zlej túžby po manželovi inej ženy. Rozväzujem hriech žiadostivosti tela, žiadostivosti očí a pýchy života. Rozväzujem hriech necudnosti, ľahkého obliekania sa, neresti a uvoľnených mravov.


10. prikázanie : Nebudeš žiadostivo túžiť… po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!” (Ex 20, 17). „Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho ani po jeho poli, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani po jeho oslovi, ani po ničom, čo mu patrí!” (Dt 5, 21). „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce” (Mt 6, 21).


V mene Ježiša Krista teraz rozväzujem každú psychickú záťaž a každé démonské puto vo svojej rodinnej línii, ktoré sú výsledkom neposlušnosti mojich predkov. Rozväzujem hriech chamtivosti u mojich predkov. Rozväzujem hriech chamtivosti u mňa. Rozväzujem hriech žiadostivosti po majetku iného človeka. Rozväzujem hriech závisti, nepokoja  a túžby po majetku.
Samozrejme, že každý si môže urobiť vlastný zoznam previnenia. Môžeme ku tomuto pridať aj svoje osobné hriechy. Poprosiť Ježiša, aby jeho krv očistila náš rodový koreň a ho uzdravila, obmyla a oslobodila. ,,Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.” Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.” (Mt 26, 26 - 28).  Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.” (Jn 6, 53 - 57).


Na záver je potrebné vyhlásiť Ježiša za svojho Pána a Kráľa. Vzdať chválu Trojjedinému Bohu Otcovi i Synovi i Duchu Svätému.
Ak si budeš robiť zriekanie. Na zabudni pozvať Pannu Máriu, aby bola s tebou. Ježiš nám zveruje svoju matku a ju môžeme prosiť o pomoc . V evanjeliu čítame : ,,Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!” Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!” A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.” (Jn 19, 25 - 27).


Použitá literatúra:


KKC.:  Spolok sv. Vojtecha, 1998, Trnava.
McAll .: Uzdravenie rodových koreňov, Kar. Vyd. 2010, Bratislava.
Sväté Písmo.: Ústav sv. Cyrila a Metoda, 1995, Rím.
________________________________________
[1] McAll .: Uzdravenie rodových koreňov, Kar. Vyd. 2010, Bratislava, s. 92.
 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Potrebujem pomoc kňaza

(Mária.s, 26. 6. 2015 23:58)

majkasliv@gmail.com

prosba

(viera, 18. 1. 2015 12:47)

neviem či pišem spravne prosim pomožte mi modlite sa za moju rodinu mojho manžela ktory ma krivo obviňuje z nevery je to veľmi zaňujuce a bolestive prosim modlite sa za jeho uzdravenie

Prosba

(Denisa, 6. 11. 2014 22:08)

P. Maria prizyvam ta, archanjel Michal, orodujte za nas, pre lasku jezisa pre jeho milosrdnu lasku k nam, otec syn i duch svaty, prosim uzdrav moju rodinu i moj rod. Amen. Dakujem.

pomoc

(erko, 21. 6. 2014 18:20)

erko305@gmail.com
ano ja potrebujem pomoc
neviem čí píšem správne brat je alkoholikom nechce ist na liečenie je nezamestnanyý prácu si nehlada mozno by potreboval oslobodenie , mozno v minulosti moji predkovia neviem ani do kostola nechodi nemodli sa
a za seba za oslobodenie z otroctva masturbacie a prnografie cakam na vasu odpoved

Re: pomoc

(Marika, 4. 10. 2014 21:36)

Prečítajte si môj článok pred vami. Skúste o tom povedať pri spovedi kňazovi o Vašom bratovi. Hlavne tí mladí kňazi . Odporúčam nad ním modlitbu oslobodenie Já tým všetkým tiež prechádzam. Odporúčam aj ísť s bratom aj za exorcistom. Môže byť rodové prekliatie, alebo nevedomé otvorenie sa zlému duchu. Alebo urobiť výlet do Czenstochovej v tretiu sobotu Otec Daniel. Odporúčam. môže sa oslobodiť a bude z neho úplne iný dobrý človek Bola som tam. je úžasný. Na jeho omšiach je aj 10 tisícludí. Je to pri lesíku vonku. Odporúčam pozrieť na www.youtube.com.

slabá viera

(anna34@post.sk, 22. 7. 2014 0:52)

modlím sa roky ružence doma v kostole(za koho?), modlitby oslobodenia- hodiny, nemám zamestnanie, deti sa mi odcudzili, manžel, týranie, hrozba rozvodom, nemám financie, krádeže mojich vecí, niekto sa vydáva za moju osobu, krádež identity, dala som na omše, nepomáha, skôr naopak, choroby, nezdary, nešťastia, vykrádanie srdca, ponižovanie,
ako sa mám ešte modliť, vyzerá to, že ma niekto preklína, keď idem do kostola ešte viac, poraďte mi, čo mám robiť, kde je chyba, lebo Boh miluje hriešnikov? prečo každý zatvára oči nad hriechom a toleruje ich a vyzdvihuje, prečo mi kresťanie najviac ublížili? Prečo z ľudí, ktorí majú iné názory na život robia bláznami, kto je za tým,
Anna

Re: slabá viera

(Marika, 4. 10. 2014 21:23)

Spomeňte si, či náhodou ste niečo niekomu náhodou neodpustila. Mám skoro podobný prípad, ako vy. Dokonca mi kŃaz zistil modlitbou, že som porobená. Mám veľa modlitieb za sebou, a nakoniec zistili, že som Niekomu neodpustila. Je to veľmi ťažké odpustiť, skúste si spomenúť. A porobenie, čiže prekliatie zistí jedine kňaz, no treba ho nájsť. Je to ťažké, nájsť takého kňaza. Sú to EXorcisti, alebo redemptoristi, no musíte to povedať pri spovedi. A keď môžem poradiť, tak v PODOLINCI je kňaz Michal Zamkovský a každú prvú nedeľu sú chvály, skôste, alebo mu zavolajte, a povedzte problém. Inač odporúčam modliť sa litánie ku krvi kristovej každý deň a k tomu novennú pompejí. modlí sa 54 dní ruženec - najdi na internete - je to podrobe rozpísané. A ešte k tomu: pozri si polského kňaza - OTEC DANIEL czenstochowa. Bola som tam. je to úžasný kňaz s velkou charizmou - velmi odporúčam aspon pozriet. no lepšie je tam íst v každú tretiu soboto od 15 - do 21. hod. Len sa nelakať na jeho omši. Niektoý ľudia odpadávajú, alebo revú a vtedy sa oslobodia od svojích problémov. Odporúčam. Presné miesto zadat do navigačného systému MSTOw - sielec..

dakujem za nadej

(zuzana, 1. 6. 2014 13:38)

Tiez velmi pekne dakujem za tento clanok. Suhlasim s pani Ankou v tom, ze vacsina ludi zrejme nema ani potuchy o tom, ze existuje nieco ako uzdravovanie rodovych korenov, co je velka skoda. Ja som sa o tom dozvedela od jedneho mladeho zacinajuceho knaza. Prisla som k nemu na spoved vo velmi zlom psychickom stave. Pri spovedi mi ponukol, ze s nim mozem absolvovat modlitbu za vnutorne duchovne a dusevne uzdravenie, v ramci ktorej sa ciastocne liecia aj rodove korene. Mali sme dve "sedenia" a mozem povedat, ze uz po prvom som pocitila ulavu na dusi a zmeny v mojom okoli. Povedal mi, ze tie modlitby sa mozu podla potreby opakovat viackrat.
V televizii NOE som pozerala relacia, kde mlady muz hovoril o tom, ze tiez absolvoval cyklus modlitieb za uzdravenie rodovych korenov v nejakej reholi a velmi to pomohlo jemu i jeho rodine.

Mozno, keby o tom knazi viac hovorili v ramci kazni. Tato doba je velmi tazka, vela ludi trpi depresiami, narasta pocet sebevrazd. Psychologovia a psychiatri, hoci vyznamne, mozu pomoct len do urcitej miery. Uzdravit nas moze iba Jezis. Vsetci to vemi potrebujeme.

Vďaka

(Anna Gogová, 22. 3. 2012 15:10)

za tento text. My laici nemôžeme nič. Aspoň takto si pomôcť v našich rodinách urovnať rodové záťaže. Bolo by dobré, aby kňazi konečne nadobudli odvahu a robili aj niečo naviac, aby pomohli ľuďom a nielen sa držať zvyknutých pobožností. Svet sa nachádza v ťažkom položení a preto treba robiť viac a väčšie náboženské úkony ako dosiaľ. Veľmi ma to trápi, že nemám tú možnosť ako kňazi, že im prídu veriaci do kostola a oni im môžu pomôcť. Ja môžem len doma si povzdychať, že keby sa to dalo ľuďom vliať do hláv, že robte niečo so sebou, lebo pôjdeme všetci do záhuby. Vďaka vám za tento text. Lenže koľkým ľuďom to príde do rúk ? možno 20 % a čo ostatní?