Choď na obsah Choď na menu
 


RODINA JE RODINA

20. 1. 2015

Pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle.

referendum 7.2.2015 sa veľmi rýchlo blíži.
Nakoľko stretávam veľa ľudí, ktorí v tom nemajú jasno o čo vlastne v referende ide a nerozumejú podstate otázok a tomu čo nám hrozí, prikladám jednoduchú informáciu pre tých, ktorí majú záujem o hlbšiu anylýzu a chcú poznať pravdu, lebo väčšina informácií na internete je pre bežného človeka dosť zložito a obšírne napísaná a stráca sa v tom, resp. ak je to dlhé, ani to nečítajú. Ak kresťan neporozumie tomu, čo mu hovorí Boh vo Svätom Písme, potom sú zbytočné akékoľvek ďalšie slová a vysvetľovania.
V prílohe je aj leták s hlbšou analýzou otázok referenda. Ak uznáte za vhodné, pošlite to aj ďalej.

1. Mnohí ľudia si myslia, že ide len o aktivitu katolíkov resp. katolíckej cirkvi
Omyl - referendum je záležitosťou všetkých ľudí, ktorým záleží na morálnych hodnotách národa bez rozdielu vierovyznania alebo svetonázoru.

Referendum bolo vyhlásené prezidentom SR na základe žiadosti Aliancie za rodinu a zozbieraním viac ako 420-tisíc podpisov ľudí pod petíciu za vypísanie Referenda O OCHRANE RODINY.
Aliancia za rodinu nie je katolícka organizácia, ale je občianska iniciatíva organizácií a jednotlivcov, ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. 
Neviaže sa na žiadnu ideológiu, vierovyznanie či politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov, skupiny, inštitúcie, spoločenstvá či iné zoskupenia občanov, ktoré sa stotožňujú s vyhlásením Aliancie. Alianciu momentálne podporuje 107 organizácií venujúcich sa sociálnej práci v teréne, pomoci rodinám, deťom z detských domovov, mládeži, slobodným matkám, hendikepovaným, vzdelávacím aktivitám a tiež ochrane a presadzovaniu ľudských práv.

 


2. Prečo odpovedať na prvú referendovú otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 
Pre kresťanov: Lebo je to zakódované Bohom v Biblii a manželstvo je posvätené samotným Bohom.

Kniha Genezis - kapitola 1 
26 Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ 27 A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 28 Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“ 


Teda človek je stvorený ako muž a žena na Boží obraz a Boh je čistý Duch. 
Boh povedal človeku: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! ... Len zväzok muža a ženy = manželstvo môže naplniť toto Božie poslanie a nie zväzok gejov alebo lesieb.
Boh ich požehnal = zväzok muža a ženy je posvätený samotným Bohom
Pred Bohom sa manželstvom nemôže nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou.

Kniha Genezis - kapitola 2 
24 Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom.

List Hebrejom - kapitola 13
4 Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť Boh. 


Pre ľudí bez vierovyznania avšak vyznávajúcich morálne a etické zákony:
Civilizované krajiny povoľujú len jednoženstvo nazývané tiež monogamia = manželstvo medzi jedným mužom a jednou ženou.
Ani v prírode neexistujú zväzky zvierat rovnakého pohlavia, teda povolením zväzku gejov alebo lesieb nastáva morálny chaos v spoločnosti a je to aj proti prírode a zákonom platným v prírode.

 


3. Prečo odpovedať na druhú referendovú otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
Pre kresťanov: obcovanie ľudí rovnakého pohlavia je pred Bohom veľmi veľký hriech. Akým príkladom budú pre adoptované deti homosexuálne páry a čo ich budú učiť?  
Kniha Genezis - kapitola 18 
20 Preto Pán povedal: "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. 
21 Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je obžaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť." 

Kniha Genezis - kapitola 19 
1 Keď dvaja anjeli došli do Sodomy, .....
4 Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom,
5 vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" 
6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou
7 a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech!
8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!"
9 Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere.
10 Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere.
11 Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod.
12 Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta,
13 lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť ho. 
....
24 A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána
25 a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom. 


Pre ľudí bez vierovyznania avšak vyznávajúcich morálne a etické zákony:
Ak ľudia hlásiaci sa k LGBTI = lesby, gejovia, bisexuáli, transexuáli a intersexuáli sa na verejnosti chvália svojim nemorálnym správaním a praktikami, ako môžu správne vychovávať im zverené deti? Akým príkladom im budú a čo s nich vychovajú? Akým prínosom sú potom pre spoločnosť?

 


4. Prečo odpovedať na tretiu referendovú otázku „ÁNO“?
Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samy nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Pre kresťanov: Lebo učiť deti hriechu alebo pohoršovať ich je pred Bohom veľký hriech. Učiť a ukazovať už malým deťom praktiky homosexuálov, učiť ich o antikoncepcii a potratoch a týmto ich navádzať na hriech je veľmi ťažkým previnením pred Bohom.
Evanjelium podľa Matúša - kapitola 18
6 Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny.
7 Beda svetu pre pohoršenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza! 


a praktizovanie homosexuality je hriech. Viď potrestanie Sodomy a Gomory vyššie.
List Rimanom - kapitola 1 
18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde.
19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil.
20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo.
22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi.
23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.
24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá
25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.
27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie.
28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí,
29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní,
30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 


Pre ľudí bez vierovyznania avšak vyznávajúcich morálne a etické zákony:
V demokratickej spoločnosti nemôžu byť zákony, ktoré nanucujú človeku robiť niečo proti jeho svedomiu, lebo inak je to totalita. Ak dieťa alebo rodič dieťaťa nesúhlasia so sexuálnou výučbou - výchovou na škole, ale je to povinné zo zákona a jeho porušením aj trestné, ako sa potom môžeme v takejto spoločnosti brániť? Potom demokracia platí len vtedy, keď to vyhovuje len určitým skupinám ľudí pri moci? Ak väčšina národa nesúhlasí s takou výučbou - výchovou avšak v rámci tolerancie k menšine sa to stane zákonom, potom sa to stáva totalitou menšiny, ktorá nanucuje svoje praktiky väčšine. Nie je to absurdné? Kde potom žijeme?

 Linky, na rozšírenie poznania:

počas Vianoc viacerí biskupi v pastierskych listoch vyzývali ku konkrétnej angažovanosti vo svojom okolí.
košický arcibiskup Bernard Bober: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141228001

prešovský arcibiskup Ján Babjak: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150106013

biskupi ECAV (Evanjelická Cirkev Augsburského Vyznania): http://www.ecav.sk/?p=Aktual/Aktuallprihov/pastiersky_list_na_1_sviatok_vianocny_2014.

pastiersky list na sviatok Svätej rodiny v Nitrianskej diecéze hovoril v úvode o genderizme: http://www.biskupstvo-nitra.sk/z-pastierskeho-listu-nitrianskej-diecezy-na-sviatok-svatej-rodiny/

Podnecujte veriacich, aby sa zapojili do malej misie vo svojom okolí! Vaše bydlisko - obec, mesto - je vaše misijné územie.

Na stránke: http://www.detike.eu/index.php/12-spravy/148-referendum-texty

nájdete pripravené materiály.* Ľahko a lacno si ich môžete vytlačiť na A4 listy, a distribuovať do každého domu (resp. do schránky) vo vašom bydlisku. Prípadne si môžete vyrobiť vlastný leták.*Šikovný leták nájdete aj v prílohe toho mailu*

             ---------------------

Zorganizujte jednoduché diskusné stretnutie pre širokú verejnosť, kde môžu ľudia zdieľať svoje názory o hodnotách, ktoré sú obsahom referenda.

Nemusí to byť prednáška vo veľkom štýle. Stačí krátky úvod o aktuálnom dianí a potom môžu účastníci vyjadrovať svoje pohľady. Súčasťou stretnutia môže byť projekcia videa s problematikou genderizmu. Napr.

Sodoma: https://www.youtube.com/watch?v=3afaUqVdGzk

Herold EIA - Vymývanie mozgov: https://www.youtube.com/watch?v=tPKCMjCV1ZU
Nezabudnite si zapnúť slovenské titulky na youtube - štvrté tlačidlo v dolnom riadku

Šokujúca pravda o potratovom biznise a sexuálnej výchove v USA: https://www.youtube.com/watch?v=s0nX3S0yHzA

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.